000000 182B3A 35698E 637A82 6392BC 91B4DA C3D9F1 FFFEF9

omid from mashhad, Iran

خیلی زیبااااست و باشکوووووه
...
کاشکی رنگهای پاییزی هم می داشت

9 Jan 2019 6:10am

@omid: بافت اطراف آبشار خزه ای و خزان ناپذیر هست و همیشه همین رنگ :)

Ralf Kesper from Fröndenberg, Germany

Beautiful longtimeexposure!

9 Jan 2019 7:18am

Existence Artistique from Angers, France

belle

9 Jan 2019 8:23am